Privacyverklaring

Massage en Advies hecht waarde aan de bescherming van uw per­soonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij aan hoe wij omgaan met uw gegevens. Het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens vinden wij vanzelfsprekend. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw privacy te waarborgen. Massage en Advies heeft als enige toegang tot uw dossier en hierop is mijn beroepsgeheim van toepassing.

Welke gegevens worden verzameld?

 • Uw geslacht
 • Uw email-adres
 • Voorletters en achternaam
 • Locatiegegevens
 • Medische gegevens
 • Medicatie
 • Gegevens verstrekt door een andere zorgverlener, waarvoor u expliciet toestemming heeft gegeven
 • Naam en adresgegevens van de zorgverzekeraar

Dit betekent dat:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeen­stemming met het doel waar­voor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden ver­werkt;
 • Geen persoonsgegevens worden ver­strekt aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doel­einden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw per­soonsgegevens.
 • Een klein deel van uw persoonsgegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgemaakt.
 • Voor het gebruik van uw gegevens, anders dan hier vernoemd, zal ik expliciet uw om toestemming vragen.

Contactgegevens

Massage en Advies is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons­gegevens en is ge­vestigd op onder­staand adres:

 • Massage en Advies
 • Langestraat 23
 • 7891 GA Klazienaveen
 • Tel.: (06) 22 36 39 43

Hoe worden gegevens bewaard

De door u verstrekte persoonsgege­vens worden verwerkt en bewaard in een geau­tomati­seerd systeem ten behoeve van de eigen administratie van Massage en Advies.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens. Tevens zijn technische en orga­nisa­to­rische maatregelen geno­men om uw gegevens te bes­cher­men tegen onrecht­matige verwer­king of toegang.

Kennisneming door derden

Personen, bijvoorbeeld waarneming bij afwezigheid, die namens Massage en Advies van uw gege­vens kunnen ken­nisne­men, zijn ge­houden aan geheimhou­ding daar­van en zijn geïnformeerd over het belang van de be­scherming van persoons­gegevens.

De gegevens die u aan ons verstrekt kun­nen wij, met uw expliciete toestemming, aan derde partijen ver­strek­ken indien dit noodza­kelijk is voor uitvoering van de hierboven be­schreven doeleinden.

Wij verstrekken de door uw verstrek­te gege­vens niet aan andere partij­en, tenzij dit wet­telijk ver­plicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgege­vens delen met derden indien u ons hiervoor schrifte­lijk toestem­ming geeft. Eveneens kunnen geanonimiseerde gegevens worden gebruikt tijdens intercollegiale toetsing.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoons­gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijde­ren. Daarnaast heeft u het recht om uw eventu­ele toestem­ming voor de gegevens­verwer­king in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw per­soonsgege­vens door Massage en Advies en heeft u het recht op gegevensover­draag­baar­heid.

Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt in­dienen om de persoonsgegevens, waar­over wij beschikken, in een compu­terbe­stand ter be­schikking gesteld kunt krijgen.

Inzagerecht van nabestaanden

Nabestaanden krijgen een wettelijk recht op inzage in het dossier van een overleden patiënt. Voorheen gebeurde dit soms al op basis van rechtspraak, nu wordt het in de wet vastgelegd.

Omstandigheden waaronder nabestaanden inzage kunnen krijgen:

 • Wanneer de patiënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • Wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Wettelijk gezien moeten gegevens in het cliëntendossier 20 jaar worden bewaard, vanaf de laatste wijziging in het dossier.

Massage en Advies bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodza­kelijk voor het doel waarvoor deze zijn ver­strekt dan wel op grond van de wet is vereist. In het geval persoons­gegevens niet langer noodzakelijk zijn, zullen deze worden verwijderd.

Uw privacy op de zorgnota

Op de zorgnota, die u van ons ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat u deze nota kunt declareren.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Datum van behandeling
 • Korte omschrijving van de behandeling
 • De kosten van het consult

(*) Uw zorgverzekeraar kan eisen stellen wat op de nota moet zijn vermeld.

Een klacht

Mocht er onverhoopt een klacht zijn of zijn ontstaan dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

>> Naar de website van Autoriteit Persoons­gege­vens

Tot slot

Indien u naar aanleiding van deze privacy­verkla­ring vragen heeft kunt u contact met ons opne­men.